Cinque Terre

Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại

Tác giả :
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
PDF Đọc Online


Quyển “Bài tập – bài giải quản trị dự án hiện đại”, gồm nhiều bài tập đa dạng, định tính và định lượng, tập trung các chủ đề sau

  • Cơ sở của quản trị dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khác

  • Đề cập việc thiết lập các mục tiêu và giới hạn của dự án

  • Đề cập việc hoạch định dự án, các kỹ thuật hiệu quả để quản trị ngân sách, giám sát phạm vi dự án, và duy trì tiến bộ đã hoạch định

  • Đề cập các phương pháp để kiểm soát và duy trì quỹ đạo dự án

  • Đề cập các kỹ thuật quản trị dự án được sử dụng bởi các tổ chức và các giám đốc dự án, và xử trí các vấn đề đề thường gặp trong quản trị dự án

Mục lục

Chương I – quyết định chọn dự án

Chương II – Rủi ro trong quản trị dự án

Chương III: hình thành dự án

Chương IV: Lập lịch biểu giám sát và kiểm soát dự án

Chương V: Cân bằng chi phí – thời gian và rút ngắn thời gian dự án

Chương VI: kết thúc dự án