Cinque Terre

Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma

Tác giả :
Thể Loại : Khoa Học - Kỹ Thuật
PDF Đọc Online


Cuốn sách Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về một lĩnh vực chuyên môn sâu có liên quan đến Di truyền học và Tế bào học của dạng tế bào Eucaryota cấu tạo nên các mô, các cơ quan của toàn thể đa bào – tế bào soma. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:
– Chương 1: Cấu trúc và chức năng của tế bào Soma
– Chương 2: Đột biến và tái tổ hợp Soma
– Chương 3: Lai tế bào Soma
– Chương 4: Di truyền tế bào Soma và ung thư
Cuốn sách này phục vụ chủ yếu các đối tượng là sinh viên cao đẳng và đại học cũng như nghiên cứu sinh và sinh viên cao học. Ngoài ra sách còn phục vụ các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu và thực nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học, học sinh phổ thông trung học cuối cấp.